Finnøy og Rennesøy Landbrukstenester

Endring av regelverket om tilskot ved sjukdom hos barn

§ 6.Tilskot ved sjukdom hos barn

Det kan gjevast tilskot når den personen det vert søkt tilskot for må ivareta barn med sjukdom, og det finst dokumentasjon til dømes i form av legeerklæring for heile perioden det vert søkt tilskot for. Det kan og gjevast tilskot når den personen det vert søkt tilskot for følgjer barn til legeundersøking eller anna oppfølging i samband med sjukdom eller skade. Tilskotet kan gjevast til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år.

Det kan gjevast tilskot når den personen det vert søkt tilskot for har barn med kronisk sjukdom, langvarig sjukdom eller har nedsett funksjonsevne og det derfor er ei markert auke i risikoen for at personen får fråvær frå arbeidet sitt i føretaket. Tilskotet kan gjevast til og med det kalenderåret barnet fyller 18 år. Det kan òg gjevast tilskot for å kunne delta i opplæring ved godkjend helseinstitusjon eller offentleg kompetansesenter for å kunne ta seg av og behandle barnet.

Tilskotet kan gjevast for inntil 20 dagar per år for kvar av foreldra. For einslege foreldre kan tilskot gjevast for inntil 40 dagar per år. Dersom vilkåra i andre ledd er oppfylt, kan det gjevast tilskot for inntil 30 dagar per år for kvar av foreldra eller inntil 60 dagar per år for einslege foreldre.

 

Endra ved forskrifter 10 juni 2020 nr. 1220 (i kraft 1 jan 2021, endringa endra ved forskrift 2 des 2020 nr. 2580), 18 nov 2022 nr. 1981 (i kraft 1 jan 2023 og tilskot kan gjevast for avløysing frå og med denne datoen, endringa endra ved forskrift 15 des 2022 nr. 2235).